Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

26 fotek, srpen 2016, 114 zobrazení, 17 komentářů
Tohle nemá cenu nijak komentovat. Jsou to posbírané nezařaditelné fotky z okolí našeho bydlení v tropickém Řecku.
38 fotek, 17.9.2016, 74 zobrazení, 54 komentářů
Tak uf! Poslední album z podzimního Rajčatosrazu, za jehož zorganizování patří Věrce opět velký dík.
41 fotek, 17.9.2016, 104 zobrazení, 54 komentářů
Krásné to bylo. Jsem ráda, že jsme se opět setkali. Těším se na další srazy.
9 fotek, 17.9.2016, 54 zobrazení, 20 komentářů
V rámci výletu s bandou rajčat na Bílé skály a do Příchovic jsme zastavili i u kaple v Kořenově.
35 fotek, 17.9.2016, 65 zobrazení, 43 komentářů
V industriálním prostoru Kotelna v Železném Brodě byla zahájena výstava s názvem Sklovotvar. Trojice předních českých sklářských výtvarníků Zdeněk Lhotský, Oldřich Plíva a Jaroslav Róna zde až do 15. října vystavují svou tvorbu. Jako hosta si přizvali mladou designérku Lucii Švitorkovou.
Výstavní prostor KOTELNA se nachází v areálu bývalé textilní továrny na Poříčí v Železném Brodě. Autoři Zdeněk Lhotský | Oldřich Plíva | Jaroslav Róna | Lucie Švitorková
Na konci alba jsou úžasné plastiky profesorů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Jelikož jsem to tu měla před dvěma lety, tak teď jen trochu detailů.
104 fotek, 16.8.2016, 127 zobrazení, 84 komentářů
Lindos je město v jihovýchodní části ostrova Rhodos, který patří do skupiny ostrovů nazývané Dodekanés neboli Dvanáctiostroví.

Lindos turisticky proslul díky středověké johanitské pevnosti a starověké akropoli s chrámem Athény Lindské, jež se tyčí nad městem. Tato přirozená bašta byla postupně opevňována starověkými Řeky, Římany, Byzantinci, Johanity a osmanskými Turky. Proto jsou archeologické práce na zdejším nalezišti velmi náročné a nálezy se obtížně interpretují.

Hlavní město ostrova Rhodos je odtud vzdáleno asi 50 km. Lindos má kolem 800 stálých obyvatel, je chráněnou kulturní památkou a může se „pyšnit" i nejvyššími naměřenými teplotami na ostrově.

Lindos založili Dórové vedení králem Tlepolemem, kteří se na ostrově vylodili někdy v 10. století př. n. l.. Byl jedním ze šesti dórských měst v této oblasti známých jako dórská hexapolis. Poloha Rhodu na přirozené křižovatce mezi Evropou a Blízkým východem z něj učinila místo setkávání Řeků s Féničany. Lindos se tak kolem 8. století př. n. l. stal významným obchodním střediskem. Po založení města Rhodos v 5. století př. n. l. jeho význam upadl.

V klasickém období městu vévodil velký chrám Athény Lindské, který svoji konečnou podobu získal někdy kolem roku 300 př. n. l.. V helénském období a během římské nadvlády se posvátný okrsek rozrostl o další stavby, jež v době raného středověku pozbyly svého významu.

Ve 14. století je pak částečně překryla mohutná pevnost, kterou zde na obranu ostrova proti Osmanské říši vybudovali příslušníci rytířského řádu Johanitů.

Lindos patří mezi nejoblíbenější místa na ostrově. Turisté, kteří si chtějí prohlédnout centrum a Akropoli, musí parkovat nad městem. Během léta Akropole čelí mnoha turistům, obzvlášť ráno a dopoledne, kdy ještě není příliš teplo. Cesta na Akropoli je poměrně náročná, ti kteří ji nezvládnou, se nahoru mohou dostat pomocí oslů.
58 fotek, 14.8.2016, 158 zobrazení, 64 komentářů
Vyrazili jsme bohužel pozdě, tak jsme toho nestihli moc projít. Námět pro příště - jet tam na celý den :-)

Rhodos (řecky: ????? , italsky: Rodi) je hlavní město stejnojmenného řeckého ostrova. Ve městě, které se nachází v severovýchodní části ostrova, žije asi 55 tisíc obyvatel.
Historické jádro města, jemuž vévodí Palác velmistrů, který zbudovali Johanité, patří k nejlépe zachovaným středověkým městům v Evropě, a je proto od roku 1988 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.
Ostrov Rhodos leží na přirozené křižovatce mezi Evropou, Blízkým východem a Afrikou, což dalo městu i ostrovu v průběhu historie značnou kulturní, architektonickou a jazykovou různorodost. Ostrov je osídlen již od 4. tisíciletí př. n. l. (mladší doba kamenná).
Město Rhodos bylo založeno v roce 408 př. n. l., kdy se k jeho založení spojily tři městské státy Lindos, Kamiros a Ialyssos, aby posílily své postavení vůči Athénám. a po tři století pak díky námořnímu obchodu, zkušeným stavitelům lodí a prozíravým městským vládcům zažívalo až do římské nadvlády svůj Zlatý věk. V letech 304 př. n. l.–292 př. n. l. vztyčil ve zdejším přístavu lindský sochař Chares proslulý Rhódský kolos, jeden ze Sedmi divů starověkého světa. Práce na 32 m vysoké soše boha Slunce Hélia mu trvaly celých 12 let a spotřeboval přitom 9 t stříbra. Kolos se tyčil u vjezdu do zdejšího přístavu Mandraki.
Starověký Rhodos měl velmi dobře vybudovaný kanalizační systém a vodovodní síť.
Silné zemětřesení, jež postihlo Rhodos v roce 226 př. n. l., značně poškodilo město a bylo příčinou zřícení Rhódského kolosu. Po následujících osm století ležela socha v rozvalinách, až ji v roce 653 Arabové, kteří ostrov ovládli, prodali obchodníkovi z Edessy, který prý k jejímu odvezení potřeboval 900 velbloudů.
Roku 164 př. n. l. se Rhodos stal částí římské provincie Asie. Město si i dále dokázalo uchovat svoji krásu a stát se jedním z center tehdejší vzdělanosti a umění. Na jeho území lze dodnes najít stopy římské přítomnosti, jež nám umožňují učinit si představu o úrovni tehdejší civilizace. Podle Skutků apoštolů (pátá kniha Nového zákona) se zde na konci své třetí misijní cesty zastavil apoštol Pavel.
Ve středověku byl Rhodos významným byzantským obchodním střediskem a křižovatkou lodních tras vedoucích mezi Konstantinopolem a Alexandrií. V počátcích byzantské vlády ostrov obsadili Isaurové z hornaté západní části Kilíkie a město vypálili. V 7. století ostrov obsadili Arabové. Byli to právě oni, kdo z vod přístavu vyzvedli zbytky zříceného bronzového kolosu a odvezli je do Sýrie, kde byly roztaveny a bronz použit na výrobu mincí. Po pádu byzantské říše v roce 1204 ostrov ovládl místní šlechtic Leo Gavalas, avšak nedlouho po jeho smrti přešla vláda nad ním opět do byzantských rukou, když jej ovládl nikajský císař.
Rytířský řád johanitů se na ostrově usídlil poté, co po perzekuci templářů opustil v roce 1307 Itálii. Johanité zde zřídili své hlavní sídlo. V roce 1309 potvrdil papež Klement V. Rhodos jako državu řádu. Johanité na ostrově zůstali po další dvě století.
V roce 1444 provedla mamlúcká flotila egyptského sultána blokádu ostrova, avšak johanitům se díky loďstvu burgundského velitele Geoffroye de Thoisy podařilo jejich útok odvrátit.
Po pádu Konstantinopolu v roce 1453 se Osmanská říše začala rychle rozpínat a v roce 1480 nařídil sultán Mehmed invazi na ostrov. Vedl ji paša Mesic. Obráncům Rhodu se podařilo odrazit útok z moře i z pevniny a zahnat útočníky na útěk. Tato porážka zabránila invazi osmanských sil na Apeninský poloostrov, čímž zřejmě odvrátila vpád muslimských vojsk do západní Evropy a její ovládnutí.
Po porážce osmanských vojsk v roce 1480 nařídil velmistr řádu Fabrizio Del Carreto zesílit opevnění rhodských měst, na což po několik desetiletí osobně dohlížel. V roce 1521, kdy velmistr Del Carreto zemřel, byl Rhodos nejsilněji opevněnou křesťanskou baštou na světě. Johanité odtud podnikali námořní výpady proti muslimským obchodníkům. To v roce 1522 přimělo nového sultána Sulejmana I. řečeného Nádherný k nové blokádě ostrova.

Početně značně slabší obránci Rhodu (7000 rytířů proti 200 000 osmanským vojákům a 400 lodím) hrdinně bránili město a způsobili nepřátelským obléhatelům citelné ztráty. V prosinci roku 1522 došlo k dohodě mezi vedením rytířů a Sulejmanem a johanitům bylo povoleno opustit město s veškerým majetkem, který dokázali pobrat. Za to se jim dostalo příslibu, že obyvatelé města nebudou nijak trestáni a budou i nadále smět volně vyznávat svoji křesťanskou víru. 1. ledna 1523 opustili johanité Rhodos a ostrov ovládli Osmané.
V roce 1522 dobyli osmanští Turci po dlouhém obléhání město Rhodos. Vystavěli zde nové budovy: mešity, veřejné lázně a sídla pro novou elitu. Řekové byli přinuceni opustit opevněné město a usadit se v nových čtvrtích za hradbami. Za osmanské éry město pozbylo svůj mezinárodní charakter, zachovalo si však svoji hlavní ekonomickou funkci tržiště pro zemědělské výrobky z vnitrozemí ostrova a okolních menších ostrovů. Po upevnění své nadvlády nad ostrovem přeměnili Turci většinu kostelů na mešity a z velkých domů učinili soukromá sídla nebo veřejné budovy. Jednalo se o dlouhodobý proces, jehož cílem bylo přizpůsobit je osmanskému způsobu života. Zdobená průčelí domů z rytířského období, klenuté brány a zdi z přitesaných kamenů byly obohaceny prvky osmanské architektury přizpůsobené zdejšímu podnebí a kultuře. Při tomto procesu zůstala většina architektonických rysů stávajících budov zachována. Nejtypičtějšími přírůstky byly lázně (obvykle v zadní části domů) a uzavřené dřevěné balkony vystupující z průčelí do úzkých uliček.
Úpadek Osmanské říše v 19. století se projevil i ve městě. Zdejší stavby začaly chátrat, čemuž značně napomáhala i silná zemětřesení, jež bývají v této oblasti obvyklá.
Roku 1912 zabraly Rhodos stejně jako celé Dodekanéské ostrovy jednotky italské armády. V roce 1923 se pak celý ostrov stal součástí italské kolonie nazvané Isole Italiane dell'Egeo čili Italské egejské ostrovy. Italové strhli domy, jež byly v době osmanské nadvlády postaveny v blízkosti městských hradeb. Z židovského a tureckého hřbitova zřídili zelenou zónu obklopující středověké město. Zbourali všechny osmanské budovy, zachovali však veškeré památky z rytířského období. Zrekonstruovali také johanitský Palác velmistrů a započali s modernizací města.
78 fotek, 19.8.2016, 88 zobrazení, 68 komentářů
Tady je těch fotek víc. Půjčili jsme si pidipovoz a objeli ostrov. K velké nelibosti dětí ovšem. Nejprve jsme vyrazili na jih na soutok dvou moří, který jsem šoupla do předešlého alba), pak po divokém západním pobřeží na sever až k městu Rhodos. Údolí motýlů jsme vynechali (bohužel - holky nechtěly...) a postupně se vraceli k našemu hotelu. Ještě jsme se stavili vykoupat na Tsambika beach, která je prý jedna z nej na ostrově. No.... Možná... Pokud tam nejsou ty davy lidí. Takže jsme se vykoupali a vypadli zpět k našemu bydlení, kde jsme měli moře skoro jen pro sebe :-)
50 fotek, 19.8.2016, 101 zobrazení, 29 komentářů
Místo je zajímavé hlavně kvůli netypickým přírodním podmínkám. V Prasonisi se setkávají obě moře (Egejské a Středozemní), které ostrov obklopují. Z východu jde o moře Středozemní a ze západu je to moře Egejské. Návětrná západní strana přináší kromě vítaného svěžího osvěžení i větší vlny. Pokud dojde ke zvýšení hladiny moře, tak je zatopena celá písečná pláž oddělující obě moře od sebe.
34 fotek, 19.8.2016, 60 zobrazení, 65 komentářů
Ráno jsme si přivstali a v 5 hodin vzali půjčené auto, kterým jsme se přiblížili pod místo s kžížem objevené den předtím.
38 fotek a 1 video, srpen 2016, 52 zobrazení, 57 komentářů
Na ten kopec jsme koukali z vody. Zdálo se to daleko, ale jednou jsme tam vyrazili. Blbouni, asi v 17 hodin, slunce pálilo, bylo snad 50 stupňů, ale dali jsme to. Nahoře ani noha, v kapi byla dokonce připravená i voda. Teplá, ale pitná :-) Bylo to krásné. Až tak krásné, že jsme tam druhý den ráno vylezli ještě na východ slunce. To až v dalším albu :-)
31 fotek, srpen 2016, 152 zobrazení, 49 komentářů
Tak a teď se pustím do fotek z dovolené. Byli jsme v Řecku na ostrově Rhodos. Bylo to krásné a bylo toho málo :-) Ten krásný dům na fotkách jsme míjeli cestou do městečka, kam jsme chodili nakupovat. Když bylo 40 stupňů ve stínu, bylo to výživné :-) A ta vila nás vždycky nadchla. Byly to apartmány k pronájmu a když jsem se dívala na web, ty pracyh bychom na to nejspíš nevydělali :-) Tak jsme se tam aspoň chodili koupat a tomu místu jsme říkali "Karibik".
66 fotek, 27.8.2016, 112 zobrazení, 38 komentářů
Tak tohle bylo něco! Byla jsem u kamarádky ze střední školy v Kostomlatech pod Milešovkou. Ztroskotal nám třídní sraz, ty baby se nebyly schopné domluvit, až jsme si "zbyly" jen dvě. A nelituju ničeho. Litovat by mohly tak maximálně ty ostatní můry :-) Místní ochotníci nastudovali muzikál, jehož téma se váže k místnímu hradu. A opravdu klobouk dolů před nimi. Krásné písničky, kostýmy, místo konání. A hlavně mě nadchlo to, že se ti lidé jsou schopní dlouhou dobu scházet a trénovat. Kam se na ně hrabě celá naše bývalá třída :-)
Tady něco k tomu muzikálu

http://www.muzikaljakoubek.cz/#uvod
31 fotek, 28.8.2016, 39 zobrazení, 51 komentářů
Než se pokusím zpracovat fotky z dovolené, dávám sem dnešní zastávku na Střekově. Krásný hrad.
75 fotek, 28.7.2016, 30 zobrazení, 25 komentářů
Zhruba 15 km od centra města Drážďan leží přímo na břehu Labe zámeček Pillnitz. Zrcadlí se v hladině řeky a už jen pro tento pohled stojí jeho návštěva za to.
Zámeček Pillnitz býval letním sídlem saského krále Augusta II. Silného a byl de facto postaven pro královu milenku, krásnou hraběnku Cosel. Za dobu své existence prošel několika přestavbami a za zmínku určitě stojí zvláště přestavba z let 1720 – 1730, kterou provedl architekt Daniel Pöppelman v barokním stylu. Horní palác byl postaven dle vzoru brán do císařského paláce v Pekingu, avšak přehlédnout nelze ani vzor krásných benátských a římských vil. Pöppelmanovým dílem je i malý kostelík Weinbergkirche, který se nachází v nedalekých vinicích. Zámeček je příkladem evropského stylu, který se nazývá chinoiserie a napodobuje, jak název napovídá, čínský styl. Ten byl především v 18. století velice populární a měl ztělesňovat kultivovaný a civilizovaný čínský svět. Nepřehlédnutelné francouzské klasicistní prvky pak dodal zámečku architekt Zacharias Longuelune.
Zámeček je vyhledávaný nejen pro svou malebnost, ale návštěvníky láká také jeho okolí, především rozsáhlý zámecký park se šesti různě koncipovanými zahradami s velkým množstvím vzácných dřevin, rozkládajícími se na ploše 28 hektarů a prezentující kolekce rostlin z celého světa. Mezi zdejší rostlinné poklady patří množství starých cenných stromů, stovky hrnkových rostlin a ve zdejším nádherném skleníku je k vidění i 12 m vysoká japonská kamélie, která byla dovezena v 18. století z Japonska. Kamélie kvete nejkrásněji v dubnu a pokud Pillnitz navštívíte v jarních měsících, můžete vidět její bohaté květy. Zahrada však skrývá i další překvapení. Je jím tři sta let starý člun, na němž se panstvo rádo plavilo po Labi. Skutečnost, že schody zámku končí přímo na břehu Labe, šlechta přímo vybízela k tomu, aby si často dopřávala oblíbených lodních výletů.
19 fotek, 28.7.2016, 47 zobrazení, 34 komentářů
Jedna z našich zastávek na cestě domů z Drážďan byla na zánku Moritzburg. Je nádherný, posuďte sami :-)
48 fotek, 27.7.2016, 29 zobrazení, 20 komentářů
Zwinger je komplex barokních budov se zahradou, ležící ve Starém městě saských Drážďan. Jde o jedno z nejvýznamnějších stavebních děl z období baroka v Německu. Vedle kostela Frauenkirche je Zwinger nejznámější památkou ve městě. Původně se mělo jednat o nádvoří velkolepého zámku, který ale nebyl nikdy postaven.
Zwinger leží v místech, kde se původně nacházelo městské opevnění, konkrétně to byl prostor mezi vnější a vnitřní městskou zdí. Tomuto prostoru se říkalo Zwinger, od čehož byl odvozen název této stavby. V roce 1945 byl areál při bombardování Drážďan těžce poničen. Po válce byl však postupně zrekonstruován. Nalézá se zde sbírka porcelánu a Matematicko-fyzikální salon. V budově Semperovy galerie se nachází Obrazárna Staří mistři.
57 fotek, 27.7.2016, 43 zobrazení, 19 komentářů
Naše třídenní minidovča v Německu. Procházka do centra (začalo lejt), šmejdění po obchoďáku, pak konec deště, zas ven.... Večer jsme šli do města znovu, byl tam koncert Simply Red. Hráli skvěle, ale poslouchali jsme jen chvíli, protože to Vendy nebavilo..... škoda ....
16 fotek, 3.8.2016, 49 zobrazení, 15 komentářů
Romanův synátor dostal dárek - svézt se ve Ferrari. Tak do toho šel. Pěkné to bylo :-)
18 fotek, červenec 2016, 57 zobrazení, 32 komentářů
Ubytování na lodi na Labi v Drážďanech

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.